0
lat doświadczenia
0
zadowolonych klientów
0
zdanych egzamiów

Aktualności

KURSY GRUPOWE ON-LINE!

Profesjonalne zajęcia z języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania w zaciszu domowego ogniska! Przystępne ceny i kameralne grupy liczące do maksymalnie 5 osób pozwolą na szybsze przyswojenie materiału i zaktywizowanie swojej wiedzy! Godzina zegarowa za jedyne 39 złotych! Nacisk położony jest na praktyczne aspekty języka i posługiwanie się nim! Zajęcia prowadzone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dostępne są kursy ogólne, konwersacyjne, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, maturalne, przygotowujące do egzaminów Cambridge oraz biznesowe. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem platformy MICROSOFT TEAMS. Więcej szczegółów w zakładce - "KURSY ON-LINE"

OFERTa

Kursy

Zarówno dzieci, młodzież i dorośli znajdą kurs, który będzie w pełni dostosowany do ich poziomu zaawansowania językowego i potrzeb. Na wstępie określamy poziom zaawansowania językowego, cele nauki oraz dobieramy odpowiedni podręcznik, który jest systematycznie opracowywany.
W celu uzyskania wymiernych rezultatów proponuję zajęcia dwa razy w tygodniu po 45, bądź 60 minut. Taka częstotliwość zajęć pozwala zaobserwować postępy, oraz nie powinny być przeszkodą w wykonywaniu normalnych obowiązków służbowych, czy w przypadku dzieci zbytniego obciążenia szkolnego.

Kursy przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży. Celem jest przede wszystkim zdobywanie podstawowej wiedzy językowej oraz jej rozwijanie. W zależności od wieku ucznia realizowany jest podręcznik zazwyczaj opracowywany w szkole, po czym dobierany jest później w zależności od wieku, zaawansowania językowego oraz czynionych postępów w nauce.

Kursy mają na celu doskonalenie umiejętności językowych, związanych z życiem codziennym, kontaktami zawodowymi, towarzyskimi. Podręcznik dobierany jest w zależności od poziomu zaawansowania oraz preferencji słuchacza.
Podręcznik sugerowany ” New Headway” Soars Liz, Soars John.

Kursy rozwijające umiejętność komunikacji w języku angielskim. Nacisk położny jest na rozszerzanie słownictwa, płynność wypowiedzi. Podręcznik dobierany jest w zależności od poziomu zaawansowania oraz preferencji słuchacza.  Podręcznik sugerowany “Discussions A-Z” – Adrian Wallwork

Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, CPE, LCCI.  Podręczniki w zależności od egzaminów, sugerowane “First Certificate Expert” – Jan Bell, Roger Gower; “CAE GOLD PLUS” – Nick Kenny, Jacky Newbrook; “CPE Use of English Revised Edition” Virginia Evans, “How to pass English for Business” – R G Mellor, VG Davison.

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Sugerowany podręcznik ” Matura podstawowa z języka angielskiego. Repetytorium” – M. Umińska, B. Hastings ; “Matura rozszerzona z języka angielskiego – repetytorium i podręcznik” – Praca zbiorowa.

Kursy specjalistyczne (Business English) to kursy obejmujące szereg tematów, z którymi pracownicy spotykają się w codziennej pracy.

Ważne jest to, żeby Twoi pracownicy doskonale porozumiewali się z zagranicznymi kontrahenami.
Dobre stosunki pomiędzy współpracującymi firmami zależą głównie od bardzo dobrej komunikacji między ludźmi, często przenoszonej również na obszar prywatnych stosunków między ludźmi.
Powinieneś zadbać o dobrą komunikację, zamów u nas specjalistyczne kursy dla swoich pracowników.

Oferuję wiele specjalistycznych szkoleń językowych:

 • English for banking

  Course syllabus / Struktura tematyczna kursu 
  1. What is banking? / Czym jest bankowość
  2. The origins of banking / Pochodzenie bankowości
  3. Banking institutions  / Instytucje bankowe
  4. Computers in banking  / Komputery w bankowości
  5. Bank performance / Wyniki banku
  6. Central banks / Banki centralne
  7. International banking / Bankowość międzynarodowa
  8. Offshore banking / Bankowość zagraniczna
  9. Banking in developing countries / Bankowość w krajach rozwijających się
  10. Banking and ethics / Bankowość i etyka
  11. External influences / Wpływy zewnętrzne
  12. Strategy and change / Strategia i zmiana* The course based on “English for banking” – Marie McLisky / Kurs bazujący na podręczniku “English for banking” – Marie McLisky
 • Financial English

  Course syllabus / Struktura tematyczna kursu
  1. The organization of the financial industry / Organizacja sektora finansowego
  Key vocabulary of banking products and services / Kluczowe słownictwo związane z produktami i usługami bankowymi.
  Regulation and deregulation / Regulacja i deregulacja sektora finansowego.
  The development of the financial industry / Rozwój sektora finansowego.
  2. Telephoning / Telefonowanie
  Arranging meetings / Umawianie spotkań.Asking for information / Pytanie o informacje.
  3. Retail banking / Bankowość detalicznaKey vocabulary of retail banking / Kluczowe słownictwo związane z bankowością detaliczną.
  Commercial and investment banking / Bankowość komercyjna i inwestycyjna.
  Likelihood and probabilisty / Wyrażanie prawdopodobieństwa.

  4. Business correspondence / Korespondencja biznesowa

  Email and Web addresses /Adresy e-mail oraz strony internetowe.
  Formal and informal style / Styl formalny i nieformalny.
  Email etiquette /Etykieta e-mail.

  5. Loans and credit / Pożyczki i kredyty

  Key vocabulary of loans and credit / Kluczowe słownictwo związane z pożyczkami i kredytami.
  Banks and bonds  / Banki i obligacje.
  Lending decisions / Decyzje kredytowe.
  Advising on bank products and services / Doradzanie w zakresie produktów oraz usług bankowych.

  6. Business correspondence 2 / Korespondencja biznesowa 2

  A Lester of complaint  /Skarga, zażalenie.
  Formal and informal style / Styl formalny i nieformalny 2.
  Replying to a letter of complaint / Odpowiadanie na skargę, zażalenie.

  7. 
  Accounting / Księgowość

  Key vocabulary of financial statements and accounting  /  Kluczowe słownictwo związane ze sprawozdaniami finansowymi oraz księgowością.
  Types of accounting / Typy księgowości.
  Financial statements / Sprawozdania finansowe.
  Presenting financial statements / Przedstawianie sprawozdań finansowych.

  8. Socializing / Udzielanie się towarzysko

  Greeting people and making introductions / Witanie i przedstawianie osób.
  Talking about your carrier / Rozmawianie o karierze.

  9. Central banking / Bankowość centralna

  Key vocabulary of central banking and monetarny policy /  Kluczowe słownictwo związane z bankowością centralną i polityką monetarną.
  Monetarny policy / Polityka monetarna.
  Talking about figures  / Prezentowanie liczb.
  Central banking decisions / Decyzje banku centralnego.

   10. Meetings 1  / Spotkania 1

  Key vocabulary of meetings / Kluczowe słownictwo związane ze spotkaniami.
  Chairing meetings  /Prowadzenie spotkań.
  Controlling meetings  / Kontrolowanie spotkań.

  11. Financing international trade  / Finansowanie handlu międzynarodowego

  Key vocabulary of letters of credit and bills of exchange / Kluczowe słownictwo związane z akredytywą oraz wekslem.
  How a letter of credit works / Jak działa akredytywa.
  Asking for information about bills of exchange / Zadawanie pytań o akredytywę.
  Checking and confirming information / Sprawdzanie i potwierdzanie informacji.

   12. Meetings 2 / Spotkania 2

  Word combinations relating to meetings / Kolokacje wyrazowe związane ze spotkaniami.
  Concluding meetings / Zakończenie spotkań.
  Asking questions and expressing opinions / Zadawanie pytań i wyrażanie opinii.

  13. Foreign exchange / Kurs walutowy
  Key vocabulary of exchange rates /Kluczowe słownictwo związane z kursem walutowym.
  Currency trading / Handlowanie walutami.
  Floating exchange rates / Płynne kursy walutowe.
  Describing trends and graphs / Opisywanie trendów oraz wykresów.

  14. Writing reports 1  / Pisanie raportów 1

  Vocabulary to describe reasons, consequences and contrasts   /Słownictwo związane z opisywaniem powodów, konsekwencji i kontrastów.
  Facts and opinions / Fakty i opinie.
  Findings and recommendations  /Wnioski i rekomendacje.

  15. Stocks and shares / Akcje oraz udziały

  Key vocabulary of the stock market / Kluczowe słownictwo związane z rynkiem kapitałowym.
  Why stock markets matter / Dlaczego giełdy papierów wartościowych są istotne.
  A financial market report / Raport rynku finansowego.
  Understanding market reports / Zrozumienie raportu rynkowego.
  Describing and drawing a graph /Opisywanie oraz rysowanie wykresów.

  16. Writing reports 1  / Pisanie raportów 2

  Head office relocation / Zmiana siedziby głównej firmy.
  A report on facilities in the new head office / Raport dotyczący udogodnień w nowej siedzibie.

  17. Mergers & Acquisitions / Fuzje i przejęcia

  Key vocabulary of mergers and acquisitions / Kluczowe słownictwo związane z fuzjami i przejęciami.
  The role of banks / Role banków.
  Describing cause and effect / Opisywanie przyczyn i skutków.

  18. Negotiating / Negocjowanie

  Conditional offers / Oferty warunkowe.
  Making proposals / Składanie propozycji.

  19. Derivatives / Derywaty

  Key vocabulary of derivatives / Kluczowe słownictwo związane z derywatami.
  Derivatives – an investment time bomb / Derywaty – inwestycyjna bomba zegarowa.
  Clarifying, summarizing and paraphrasing  /Precyzowanie, podsumowywanie oraz parafrazowanie.

  20. Negotiating 2  / Negocjowanie 2

  Dealing with conflict / Radzenie sobie z konfliktami.

  21. Asset management  / Zarządzanie aktywami

  Key vocabulary of asset management and allocation / Kluczowe słownictwo związane z zarządzaniem aktywami oraz alokacją.
  Fund management / Zarządzanie funduszem.
  Investment styles / Style inwestycyjne.
  Using diplomatic language / Używanie języka dyplomatycznego.

  22. Presentations / Prezentacje

  Learning styles / Style uczenia się.
  Visual aids /  Pomoce wizualne.

  23. Regulating the financial sector  / Regulowanie sektora finansowego

  Conflicts of interest / Konflikt interesu.
  Word formation / Formacja wyrazowa.
  Ethical choices / Wybory etyczne.

  24. Presentations 2  / Prezentacje 2

  Parts of a presentation / Części prezentacji.
  The ending of a presentation / Kończenie prezentacji.

  * The course based on  „English for the Financial Sector” – Ian Mckenzie / Kurs bazujący na podręczniku „English for the Financial Sector” – Ian Mckenzie

 • Principles of Economics Business
    Course syllabus / Struktura tematyczna kursu
  1. Introduction to Macro- and Microeconomics / Wstęp do marko i mikroekonomii
  2. The Business Cycles / Cykle koniunkturalne
  3. Fiscal Policy and Budget Deficits / Polityka fiskalna i deficit budżetowy
  4. Monetary Policy / Polityka monetarna
  5.. Unemployment and Inflation / Bezrobocie i inflacja
  6. International Trade and Protectionism / Handel międzynarodowy i protekcjonizm
  7. The International Monetary System, Exchange Rates, and Trade Deficits / Międzynarodowy system monetarny, kursy walutowe i deficyty handlowe
  8. Supply, Demand, and Equilibrium / Podaż, popyt i równowaga
  9. Understanding Consumer Behavior / Zrozumienie zachowań konsumenta
  10. Producer Behavior and an Introduction to Perfect Competition / Zachowanie producenta I wstęp do konkurencji doskonałej
  11. Market Structure, Conduct, and Performance / Struktura rynku, postępowanie, rezultaty
  12. Why the Government Intervenes in Our Markets and
  Lives / Dlaczego rząd interweniuje na naszym rynku i żyje
  13. Government Taxation from the Cradle to the Grave / Podatki rządkowe od kołyski po grób
  14. Land, Labor, and Capital / Ziemia, praca i kapitał* The course based on “Principles of Economics Business, Banking, Finance, and Your Everyday Life” – Peter Navarro / Kurs bazujący na podręczniku “Principles of Economics Business, Banking, Finance, and Your Everyday Life” – Peter Navarro

 • Email English
  Course syllabus / Struktura tematyczna kursu1. Formal o informal?/ Formalny czy nieformalny?
  2. Key phrases / Kluczowe zwroty
  3. Opening and closing / Otwarcia i zamknięcia
  4. Information, action, help / Informacje, akcje i pomoc
  5. Internal messages / Wewnętzne wiadomości
  6. Attachments / Załączniki
  7. Arranging a meeting / Organizowanie spotkania
  8. Invitations and directions / Zaproszenia i kierunki
  9. Negotiating a project / Negocjowanie projektu
  10. Verb forms / Formy czasownika
  11. Comparisons / Porównania
  12. Sentence structure / Struktura zdania
  13. Common mistakes / Powszechne błędy
  14. Punctuation and spelling / Interpunkcja i pisownia
  15. A customer-supplier sequence / Sekwencja klient – dostawca
  16. Inquiries and orders / Zapytania i zamówienia
  17. Discussing and agreeing terms / Dyskutowanie i zgadzanie się na warunki
  18. Asking for payment / Pytanie o płatności
  19. Describing business trends / Opisywanie trendów w biznesie
  20. Cause, effect, contrast / Przyczyna, efekt, kontrast
  21. Complaints / Skargi
  22. Apologies / Przeprosiny
  23. Report structure and key phrases / Struktura raportu i kluczowe zwroty
  24. Advice and suggestions / Rady i sugestie

  * The course based on “Email English” – Paul Emmerson / Kurs bazujący na podręczniku “Email English” – Paul Emmerson

 • English for Marketing and Advertising
  Course syllabus / Struktura tematyczna kursu1. Introduction to marketing and advertising/ Wstęp do marketingu i reklamy
  2. Finding the customer/ Znalezienie klienta
  3. Planning a marketing strategy/ Planowanie strategii marketingowej
  4. Creating ads / Tworzenie reklam
  5. Marketing tools / Narzędzia marketingowe
  6. Presenting you public face / Prezentowanie Twojego wizerunku
  7. Marketing through trade fairs / Marketing poprzez targi

  * The course based on “English for Marketing & Advertising” – Sylen Gore / Kurs bazujący na podręczniku „English for Marketing & Advertising” – Sylen Gore

kurs ma na celu tylko i wyłącznie skupienie się na rozwoju słownictwa  jako niezwykle istotnego elementu w podnoszeniu swoich umiejętności językowych. 

Podawane są na zajęciach synonimy, bądź antonimy, a omawiane różne zagadnienia z książki o tym samym tytule. 

kurs ma na celu skupienie się tylko na gramatyce języka angielskiego. 

W zależności od poziomu ucznia może być to podstawowy kurs, w którym dopiero poznajemy czasy gramatyczne, stronę bierną, mowę zależną/niezależną, bądź kurs, który już wykracza poza podstawową wiedzę z zakresu gramatyki. 

W przypadku podstawowego realizowany jest mój własny, autorski program dydaktyczny, natomiast w przypadku bardziej zaawansowanego kursu bazujemy na „Advanced English Practice” B.D. Graver. 

Tłumaczenia

Wykonuję tłumaczenia z języka angielskiego i na język angielski wszelkiego rodzaju tekstów. Teksty ogólne, oraz specjalistyczne – w szczególności z:

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń daje gwarancję rzetelności i solidności dokonywanych przekładów.
W zależności od objętości tekstu i jego specyfiki oczekiwany termin realizacji tłumaczenia to przeciętnie dwa-trzy dni robocze. Mogę także wykonać tłumaczenia ekspresowe.
Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego lub specjalistycznego to 1800 znaków ze spacjami.
Jednocześnie zapewniam konkurencyjne ceny. 
Gwarantuję najwyższą jakość usług oraz szybkie wykonanie zlecenia.
Dokładam wszelkich starań, aby wszystko było wykonane bezbłędnie.
Cenię sobie stałą współpracę i 
w przypadku dłuższych stałych zleceń oferuję rabaty.

Zapytaj o bezpłatną wycenę swojego tłumaczenia!

Dodaj tekst do tłumaczenia
Konwersacje online przez Skype

Jeśli chciałbyś/chciałabyś porozmawiać na luźne tematy, wzbogacić swoje słownictwo, poprawić płynność wypowiedzi, to zapraszam na zajęcia za pośrednictwem komunikatora Skype.
Nauka przez Skype jest prosta i efektywna. Wystarczy zainstalować Skype na komputerze oraz mieć słuchawki wraz z mikrofonem.
Nie musisz już wychodzić z domu, możesz uczyć się w dogodnych dla Ciebie godzinach, przez to oszczędzając czas i pieniądze.

Skorzystaj już dziś z darmowej lekcji próbnej!

Poziomy zaawansowania

CEFR dokładnie definiuje 6 poziomów zaawansowania i opisuje umiejętności językowe jakie powinien posiadać słuchacz na każdym z tych poziomów. Poniżej znajduje się ogólny opis poziomów używanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Więcej informacje jest dostępnych na stronach Rady Europy.

A1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pacy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować, jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Oferta dla firm

Zaufali mi

To tylko kilka, spośród firm które doceniły jakość moich usług i korzystają z organizowanych kursów specjalistycznych.

cennik

Kursy

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Poziom A1-B1

75 zł/ 45 min

 100 zł/ 60 min 

Ostatnie wolne miejsca!

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Poziom B2-C2

 90 zł/ 45 min

 120 zł/ 60 min 

Ostatnie wolne miejsca!

ZAJĘCIA W GRUPIE
2-OSOBOWEJ

Poziom A1-B1

55 zł/ 45 min

75 zł/ 60 min 

ZAJĘCIA W GRUPIE
2-OSOBOWEJ

Poziom B2-C2

65 zł/ 45 min

 85 zł/ 60 min 

ZAJĘCIA W GRUPIE
3-OSOBOWEJ I WIĘKSZEJ

Poziom A1-B1

40 zł/ 45 min

50 zł/ 60 min 

ZAJĘCIA W GRUPIE
3-OSOBOWEJ I WIĘKSZEJ

Poziom B2-C2

45 zł/ 45 min

55 zł/ 60 min 

W przypadku zajęć dla firm cena zajęć zależy od liczebności grupy, częstotliwości zajęć, specyfiki zajęć oraz lokalizacji firmy.
Proszę o kontakt w celu konkretnej wyceny.

Dojazd do ucznia jest uzależniony od odległości oraz możliwości terminarza zajęć, na terenie Wołomina już od 10 złotych. W przypadku zajęć dla firm cena zajęć zależy od liczebności grupy, częstotliwości zajęć, specyfiki zajęć oraz lokalizacji firmy.

Tłumaczenia

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

 z języka polskiego na język angielski

 55 zł/strona
(1800 znaków ze spacjami)

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

 z języka angielskiego na język polski

50 zł/strona
(1800 znaków ze spacjami)

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

 z języka polskiego na język angielski

60 zł/strona
(1800 znaków ze spacjami)

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

 z języka angielskiego na język polski

55 zł/strona
(1800 znaków ze spacjami)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Konwersacje online przez Skype

KONWERSACJA ONLINE

90 zł/45 min

KONWERSACJA ONLINE

120zł/60 min 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Gwarancja najlepszej jakości

English Link Marcin Okrzeja w 2019 roku zostaje Laureatem ( III miejsce) w zestawieniu Orły Kształcenia!

Gwarancja najlepszej jakości

English Link Marcin Okrzeja w 2020 roku zostaje ponownie Laureatem ( III miejsce) w zestawieniu Orły Kształcenia!

Opinie zadowolonych klientów

Kursy Pana Marcina odznaczają się wysokim poziomem merytorycznym oraz profesjonalnym podejściem lektora, zarówno jeśli chodzi o prowadzenie zajęć, jak i organizacji szkoleń w naszej firmie.
Robert Sokołowski
SAKS-POL
English Link Marcin Okrzeja reprezentuje wysoki poziom dydaktyczny zajęć, posiada bogate, wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wysokie kwalifikacje. Różnorodne metody prowadzenia zajęć oraz staranna selekcja materiałów szkoleniowych pozwoliły na efektywne przyswojenie opracowanego materiału.
Marek Świerczewski
ContourGlobal Solution
Lekcje moim zdaniem są przyjemne i efektywne, dzięki tym lekcjom widzę duży postęp w mojej znajomości angielskiego
Konrad
Uczeń
Zobacz stronę z referencjami i dyplomami

o mnie

English Link Marcin Okrzeja  istnieje na rynku od 2002 roku.  Dwujęzyczność zawdzięczam 6-letniemu pobytowi w USA, potwierdzonym zdaniem takich egzaminów jak Cambridge Proficiency Examination (CPE), czy London Chamber of Commerce and Industry (LCCI). Odbyłem wiele kursów z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego przy Uniwersytecie Gdańskim.  

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych na wszystkich poziomach zaawansowania oraz wśród Słuchaczy w różnym wieku zaowocowało wypracowaniem metod nauczania, które będą odpowiednie dla każdego.

Bez względu na wiek i poziom zaawansowania, opracowałem autorski program nauczania, który przynosi widoczne i wymierne efekty.

W wolnych chwilach lubię czytać książki, grać na pianinie, słuchać muzyki lub oglądać filmy.
Od jakiegoś czasu też piszę i moim marzeniem jest wydanie książki.
Poza tym kocham sport: biegam, pływam i jeżdżę na rowerze. 
Moje motto życiowe to: „ Every day is the first day” oraz „Your thoughts shape who you are, so choose them wisely”.

 

 

Chcę nauczyć Cię angielskiego!
Mam w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie
Nauka nie musi być nudna, nauka może być ciekawa!
I przede wszystkim – na pewno warto!

kontakt

Formularz kontaktowy

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. 

  ul. Wiejska 10/38
  05-200 Wołomin