Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka
podanych w niniejszym formularzu w celu złożenia deklaracji zapisu oraz związanego z tą
deklaracją dalszego procesu zawarcia umowy o przeprowadzenie kursu nauki języka angielskieg
przez English Link Marcin Okrzeja w Wołominie.
Wiem, że powyższa zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia niniejszej deklaracji oraz
udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem umowy o przeprowadzenie kursu.
Informacje o administratorze oraz o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka
  podanych w niniejszym formularzu będzie English Link Marcin Okrzeja NIP: 125-109-53-23,
  mieszczący się na ul. Wiejskiej 10/38, 05-200 w Wołominie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez English Link Marcin Okrzeja NIP: 125-109-53-23,
  mieszczący się na ul. Wiejskiej 10/38, 05-200 w Wołominie na podstawie wyrażonej zgody (od dnia
  25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celu w niej
  wyrażonej. Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu zawarcia
  umowy o przeprowadzenie kursu języka angielskiego, jednakże nie dłużej niż do momentu
  ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem
  dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z
  przetwarzaniem przez English Link Marcin Okrzeja NIP: 125-109-53-23, mieszczący się na ul.
  Wiejskiej 10/38, 05-200 w Wołominie danych osobowych (z uwzględnieniem okresów
  przedawnienia).
 3. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
  roszczeń tj. z uwagi na to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
  realizowanych przez English Link Marcin Okrzeja NIP: 125-109-53-23, mieszczący się na ul.
  Wiejskiej 10/38, 05-200 w Wołominie. (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane osobowe w tym zakresie będą
  przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na
  administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.
 4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy z
  English Link Marcin Okrzeja NIP: 125-109-53-23, mieszczący się na ul. Wiejskiej 10/38, 05-200 w
  Wołominie. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do złożenia deklaracji zapisu
  nauki języka angielskiego oraz udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem umowy o
  przeprowadzenie kursu języka angielskiego.
 5. English Link Marcin Okrzeja NIP: 125-109-53-23, mieszczący się na ul. Wiejskiej 10/38, 05-200
  w Wołominie nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym
  profilowania.
 6. Ma Pan/Pani prawo:
  w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie
  zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej wycofaniem;
  żądania od English Link Marcin Okrzeja NIP: 125-109-53-23, mieszczący się na ul. Wiejskiej
  10/38, 05-200 w Wołominie dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018
  roku – do żądania przeniesienia danych do innego administratora;
  wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z
  prawem przetwarzania danych osobowych; od dnia 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy
  przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych.
  Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może
  odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail:
  info@englishlink.com.pl lub w inny wybrany przez Panią/Pana sposób.